ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกับวิชาภาษาไทย