พื้นฐานการงานอาชีพ ม.1


ผู้สอน
บรรจบ ชูมก
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พื้นฐานการงานอาชีพ ม.1

รหัสวิชา
827

สถานศึกษา
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  และครอบครัวปฏิบัติงานช่างด้วยความปลอดภัย   วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน  โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล  จิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและคุ้มค่า  ความรู้พื้นฐานด้านกลไก การควบคุมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ภาพฉาย ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  ความรู้พื้นฐานเรื่องไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านวิธีใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดในบ้านและวิธีการใช้เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ของงานช่างแต่ละแขนง

โดยมีทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา  ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สังเกต สำรวจ และบันทึก เพื่อพัฒนาการทำงาน ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน ใช้กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบในการสร้างแก้ไขข้อขัดข้องสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ใช้ทักษะการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด ระบุวิธีเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และอธิบายความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ

เพื่อการพิจารณาเลือกอาชีพ และใช้ประสบการณ์ในงานช่างพื้นฐานเป็นแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ และมีเจตคติที่ต่อรายวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books