เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พื้นฐานการงานอาชีพ ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  และครอบครัวปฏิบัติงานช่างด้วยความปลอดภัย   วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน  โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล  จิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อย่างประหยัดและคุ้มค่า  ความรู้พื้นฐานด้านกลไก การควบคุมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ภาพฉาย ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  ความรู้พื้นฐานเรื่องไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านวิธีใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดในบ้านและวิธีการใช้เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ของงานช่างแต่ละแขนง

โดยมีทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา  ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สังเกต สำรวจ และบันทึก เพื่อพัฒนาการทำงาน ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน ใช้กระบวนการเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบในการสร้างแก้ไขข้อขัดข้องสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ใช้ทักษะการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด ระบุวิธีเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และอธิบายความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ

เพื่อการพิจารณาเลือกอาชีพ และใช้ประสบการณ์ในงานช่างพื้นฐานเป็นแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ และมีเจตคติที่ต่อรายวิชา