การงานอาชีพและเทคโนโลยีง23101

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อความรู้ความเข้าใจในรายวิชาการงานอาชีพ