homeระบบโทรคมนาคม
personperson_add
ระบบโทรคมนาคม

ผู้สอน
person
นาย มนต์รัก มาลา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบโทรคมนาคม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8274

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการเครื่องรับ-ส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร และระบบโทรคมนาคม

เพื่อให้มีความสามารถวัดและทดสอบระบบการรับ-ส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร

เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)