เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบโทรคมนาคม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการเครื่องรับ-ส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร และระบบโทรคมนาคม

เพื่อให้มีความสามารถวัดและทดสอบระบบการรับ-ส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร

เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน