ระบบโทรคมนาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการเครื่องรับ-ส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร และระบบโทรคมนาคม

เพื่อให้มีความสามารถวัดและทดสอบระบบการรับ-ส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร

เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน