homeระบบโทรคมนาคม
person
ระบบโทรคมนาคม

ผู้สอน
นาย มนต์รัก มาลา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบโทรคมนาคม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8274

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการเครื่องรับ-ส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร และระบบโทรคมนาคม

เพื่อให้มีความสามารถวัดและทดสอบระบบการรับ-ส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร

เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)