homeการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2555)
personperson_add
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2555)

ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2555)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
829

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นรายวิชาเฉพาะด้าน บังคับ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปทดสอบกับผู้บริโภค  วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคไ้ด้อย่างเหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)