homeการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2555)
person
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2555)

ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2555)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
829

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นรายวิชาเฉพาะด้าน บังคับ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปทดสอบกับผู้บริโภค  วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคไ้ด้อย่างเหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)