การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2555)


ผู้สอน
นิภาภัทร์ กุณฑล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2555)

รหัสวิชา
829

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นรายวิชาเฉพาะด้าน บังคับ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปทดสอบกับผู้บริโภค  วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคไ้ด้อย่างเหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books