การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2555)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นรายวิชาเฉพาะด้าน บังคับ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปทดสอบกับผู้บริโภค  วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคไ้ด้อย่างเหมาะสม