เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ ศ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา  อภิปราย  วิเคราะห์ทัศนธาตุ  องศ์ประกอบศิลป์  ศัพท์ทางทัศนศิลป์  ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินไทยและต่างประเทศที่มีชื่อเสียง  บรรยายผลงานทัศนศิลป์โดยใช้ศัพท์ทัศนศิลป์  มีทักษะในการสร้างงานจิตรกรรม  งานประติมากรรม  งานภาพพิมพ์  ออกแบบงาน  2  มิติ  และ  3  มิติ  จัดแสดงงานนิทรรศการและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ  เข้าใจความหมายของการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์  เป้าหมายของการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์  เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์กับสังคม  เปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก

  โดยใช้ทักษะวิธีการทางศิลปะ  ให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ  ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์  ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ  วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์

เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากลที่มีต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในสังคม

ตัวชี้วัด

ศ 1.1  ม.4-6/1 ,  ม.4-6/2 ,  ม.4-6/3 ,  ม.4-6/4 ,  ม.4-6/5 ,  ม.4-6/6 ,  ม.4-6/7 ,  ม.4-6/8 , 

  ม.4-6/9 ,  ม.4-6/10 ,  ม.4-6/11

  ศ 1.2  ม.4-6/1 ,  ม.4-6/2 ,  ม.4-6/3

รวมทั้งหมด  14    ตัวชี้วัด