homeวิทยาศาสตร์กายภาพ 2
person
วิทยาศาสตร์กายภาพ 2

ผู้สอน
นาง ศุภามาศ ศิรินนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
83

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป.อบ.1

คำอธิบายวิชา

การเรียนวิทยาศาสตร์ คือการเสาะแสวงหาความรู้โดยอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะ  นักเรียนต้องเป็นนักสืบเสาะที่ไม่หยุดนิ่ง และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคข้อมูลข่าวสาร จนพูดได้ว่า "ฮุ้แล้วๆ แจ้งจ่างป่างเล้ย"


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)