homeวิทยาศาสตร์กายภาพ 2
personperson_add
วิทยาศาสตร์กายภาพ 2

ผู้สอน
นาง ศุภามาศ ศิรินนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์กายภาพ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
83

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป.อบ.1

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนวิทยาศาสตร์ คือการเสาะแสวงหาความรู้โดยอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะ  นักเรียนต้องเป็นนักสืบเสาะที่ไม่หยุดนิ่ง และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคข้อมูลข่าวสาร จนพูดได้ว่า "ฮุ้แล้วๆ แจ้งจ่างป่างเล้ย"


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)