วิทยาศาสตร์กายภาพ 2

ศุภามาศ ศิรินนท์

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป.อบ.1

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนวิทยาศาสตร์ คือการเสาะแสวงหาความรู้โดยอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะ  นักเรียนต้องเป็นนักสืบเสาะที่ไม่หยุดนิ่ง และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคข้อมูลข่าวสาร จนพูดได้ว่า "ฮุ้แล้วๆ แจ้งจ่างป่างเล้ย"