ท22101 วิชาภาษาไทย ชั้น ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

อาคาร 2 ชั้นห้อง 115