ท23101 วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยต้องมีทั้ง ทักษะการอาน เขียน