ห้องเศรษฐศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน