homeวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.๑ รหัสวิชา ท๓๑๑๐๑
personperson_add
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.๑ รหัสวิชา ท๓๑๑๐๑

ผู้สอน
นางสาว พจนีย์ บุพรัง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ม.๑ รหัสวิชา ท๓๑๑๐๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8405

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.๑ ภาษาไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)