วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1รหัสวิชา(ศ22101)

คำอธิบายชั้นเรียน

 มีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีไทยทุกประเภท