515-423 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีกและการจัดการโรงฟักไข่

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้เข้าใจการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์และการจัดการฟักไข่อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานจริงได้

ผู้สอน

ดร. เจษฎา รัตนวุฒิ และ รศ. สุธา วัฒนสิทธิ์