ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

สังคมศึกษา  ม.6  ประวัติศาสตร์ ม.5