เปตอง (พ22202)

คำอธิบายชั้นเรียน

เปตอง  เป็นวิชาเพิ่มเติม  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2