เปตอง (พ22202)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เปตอง  เป็นวิชาเพิ่มเติม  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2