homeวท6001207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 562_section 2 วิทย์คอมปี1
person
วท6001207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 562_section 2 วิทย์คอมปี1

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท6001207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 562_section 2 วิทย์คอมปี1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8462

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน  การแก้ปัญหาอัลกอริทึ่ม  โครงสร้างข้อมูล  การเวียนเกิด  โปรแกรมแบบ Event – Driven การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการระบบความปลอดภัยของสารสนเทศ โปรแกรมระบบความปลอดภัยClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)