วท6001207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 562_section 2 วิทย์คอมปี1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน  การแก้ปัญหาอัลกอริทึ่ม  โครงสร้างข้อมูล  การเวียนเกิด  โปรแกรมแบบ Event – Driven การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการระบบความปลอดภัยของสารสนเทศ โปรแกรมระบบความปลอดภัย