homeวท6001207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 562_section 2 วิทย์คอมปี1
personperson_add
วท6001207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 562_section 2 วิทย์คอมปี1

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วท6001207 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 562_section 2 วิทย์คอมปี1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8462

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน  การแก้ปัญหาอัลกอริทึ่ม  โครงสร้างข้อมูล  การเวียนเกิด  โปรแกรมแบบ Event – Driven การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการระบบความปลอดภัยของสารสนเทศ โปรแกรมระบบความปลอดภัยClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)