homeอาหารและโภชนาการ ม.1 (พ21101)
person
อาหารและโภชนาการ ม.1 (พ21101)

ผู้สอน
นาย วีระศักดิ์ ไชยดำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อาหารและโภชนาการ ม.1 (พ21101)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8496

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตมนุษย์ สารอาหารแต่ละชนิดมีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อร่างกายของบุคคลแต่ละเพศ แต่ละวัยแตกต่างกัน การบริโภคอาหารจึงต้องคำนึงถึงหลักโภชนาการ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าและปริมาณเหมาะสมกับสภาพร่างกาย เราจึงควรปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารตามหลักโถชนาการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีสุขภาพดีและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)