homeอาหารและโภชนาการ ม.1 (พ21101)
personperson_add
อาหารและโภชนาการ ม.1 (พ21101)

ผู้สอน
นาย วีระศักดิ์ ไชยดำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อาหารและโภชนาการ ม.1 (พ21101)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8496

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตมนุษย์ สารอาหารแต่ละชนิดมีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อร่างกายของบุคคลแต่ละเพศ แต่ละวัยแตกต่างกัน การบริโภคอาหารจึงต้องคำนึงถึงหลักโภชนาการ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าและปริมาณเหมาะสมกับสภาพร่างกาย เราจึงควรปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารตามหลักโถชนาการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีสุขภาพดีและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)