homeการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
personperson_add
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

ผู้สอน
นาย ประยูลย์ นนทะคำจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8503

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและขอบข่ายของการบริหารทรัพยากรการศึกษา

ทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวกลาง ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของคน วัสดุ เงิน หรืออื่นๆที่จะเป็นเครื่องช่วยในการดำเนินงานขององค์การสำเร็จได้ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)