เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมายและขอบข่ายของการบริหารทรัพยากรการศึกษา

ทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวกลาง ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของคน วัสดุ เงิน หรืออื่นๆที่จะเป็นเครื่องช่วยในการดำเนินงานขององค์การสำเร็จได้