ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

คำอธิบายชั้นเรียน

เด็กนักเรียนก่อนปฐมวัย