คอมพิวเตอร์ ป.4

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งท่ี่สามารถทำงานด้วยความเร็วสูงและสามารถทำงานที่มีความสลับซับซ้อนได้