เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งท่ี่สามารถทำงานด้วยความเร็วสูงและสามารถทำงานที่มีความสลับซับซ้อนได้