การทำขนมไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

การทำขนมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2