ผู้สอน
อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ECN-231 ภาค2-2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8522

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรทางเลือกที่ไดรับการพิจารณาแตกตางไปจากแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ศึกษาเศรษฐศาสตรทางเลือกที่ใชวิเคราะหพฤติกรรมพื้นฐานเฉพาะ อาทิ นิเวศเศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตรสังคม เศรษฐศาสตรพลังงานทางเลือก เศรษฐศาสตรอิสลาม เศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆ

Basic concepts about Alternative Economics to be considered differently from the

mainstream economics; the study of Alternative Economics used to analyze specific behavior; Ecological Economics and the environment, Social Economics, Economics of Alternative Energy, Islamic Economics, sufficiency economy, and others.