เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ECN-231 ภาค2-2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรทางเลือกที่ไดรับการพิจารณาแตกตางไปจากแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ศึกษาเศรษฐศาสตรทางเลือกที่ใชวิเคราะหพฤติกรรมพื้นฐานเฉพาะ อาทิ นิเวศเศรษฐศาสตรและสิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตรสังคม เศรษฐศาสตรพลังงานทางเลือก เศรษฐศาสตรอิสลาม เศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆ

Basic concepts about Alternative Economics to be considered differently from the

mainstream economics; the study of Alternative Economics used to analyze specific behavior; Ecological Economics and the environment, Social Economics, Economics of Alternative Energy, Islamic Economics, sufficiency economy, and others.