รายงานตรวจผู้ป่วยนอกปี 4

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษา ส่งรายงานผู้ป่วยนอก (Teaching OPD)