homeElectrolytes Analyzer
personperson_add
Electrolytes Analyzer

ผู้สอน
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Electrolytes Analyzer

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8547

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายหลักการของการตรวจวัด Electrolytes ในเลือด โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นบทเรียนสำหรับ Experiment 11 ใน 135-332 Clinical Chemistry สำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)