Electrolytes Analyzer

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายหลักการของการตรวจวัด Electrolytes ในเลือด โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นบทเรียนสำหรับ Experiment 11 ใน 135-332 Clinical Chemistry สำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3