homeElectrolytes Analyzer
person
Electrolytes Analyzer

ผู้สอน
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Electrolytes Analyzer

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8547

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อธิบายหลักการของการตรวจวัด Electrolytes ในเลือด โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นบทเรียนสำหรับ Experiment 11 ใน 135-332 Clinical Chemistry สำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)