ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (ภาคสมทบ)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและทำความเข้าใจเบื้องต้นและหลักการการทำงานในสำนักงานอัตโนมัติ