ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ม.6/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์