homeวิทย์ฯ กลุ่ม 1 1/2556
personperson_add
วิทย์ฯ กลุ่ม 1 1/2556

ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทย์ฯ กลุ่ม 1 1/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8554

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ ภาคเรียนที่ 1/2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)