จิตวิทยาอิสลาม

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นความรู้จิตวิทยามีมีกล่าวไว้ในอัลกุรอานและหะดีษนบี โดยอาศัยประเด็นหลักที่พูดถึงในจิตวิทยาทั่วไป รวมถึงจิตวทยาสำหรับครู