เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 2 

เนื้อหาที่ใช้ประกอบการสอนคือ สถานที่ท่องเที่ยวในจัวหวัดร้อยเอ็ด และท้องถิ่น