ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Course Description

วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 2 

เนื้อหาที่ใช้ประกอบการสอนคือ สถานที่ท่องเที่ยวในจัวหวัดร้อยเอ็ด และท้องถิ่น