ห้องเรียนกลับทาง ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว中文旅游

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ชั้นม.6 สายศิลป์-จีน โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่