คณิตศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

๑.บอกรูปทรงเรขาคณิต

๒.การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร