homeม.4 , Grade 10
personperson_add
ม.4 , Grade 10

ผู้สอน
ครู กิตติมา เทวตา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.4 , Grade 10

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
862

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คือภาษาอังกฤษหลัก ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับไวยากรณ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อใช้ต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)