homeม.4 , Grade 10
person
ม.4 , Grade 10

ผู้สอน
ครู กิตติมา เทวตา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.4 , Grade 10

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
862

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คือภาษาอังกฤษหลัก ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับไวยากรณ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อใช้ต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)