ม.4 , Grade 10

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คือภาษาอังกฤษหลัก ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับไวยากรณ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อใช้ต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา