เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.4 , Grade 10

เกี่ยวกับชั้นเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน คือภาษาอังกฤษหลัก ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับไวยากรณ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อใช้ต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา