การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety Management)

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety Management) ตามมาตรฐาน OHSAS18001