เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GE4008 การรู้จักตนเอง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสมุทรสงคราม

จัดกระบวนการให้ผู้เรียนได้ทบทวนและวิเคราะห์อุปนิสัยและบุคลิกภาพของตน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การทำโครงงานพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงตนสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นและสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้น โดยเฉพาะกับบุคคลในครอบครัว ที่ทำงาน และในหมู่ญาติมิตร โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของตนที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินชีวิตประจำวัน การจัดทำบันทึกผลการสังเกตประจำวัน แล้วเขียนสรุปและรายงานผล