homeGE4008 การรู้จักตนเอง
personperson_add
GE4008 การรู้จักตนเอง

ผู้สอน
person
อาจารย์ สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
GE4008 การรู้จักตนเอง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
885

สถานศึกษา
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสมุทรสงคราม

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดกระบวนการให้ผู้เรียนได้ทบทวนและวิเคราะห์อุปนิสัยและบุคลิกภาพของตน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การทำโครงงานพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงตนสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นและสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้น โดยเฉพาะกับบุคคลในครอบครัว ที่ทำงาน และในหมู่ญาติมิตร โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของตนที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินชีวิตประจำวัน การจัดทำบันทึกผลการสังเกตประจำวัน แล้วเขียนสรุปและรายงานผล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)