homeGE4008 การรู้จักตนเอง
person
GE4008 การรู้จักตนเอง

ผู้สอน
อาจารย์ สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
GE4008 การรู้จักตนเอง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
885

สถานศึกษา
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสมุทรสงคราม

คำอธิบายวิชา

จัดกระบวนการให้ผู้เรียนได้ทบทวนและวิเคราะห์อุปนิสัยและบุคลิกภาพของตน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การทำโครงงานพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงตนสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นและสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้น โดยเฉพาะกับบุคคลในครอบครัว ที่ทำงาน และในหมู่ญาติมิตร โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของตนที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินชีวิตประจำวัน การจัดทำบันทึกผลการสังเกตประจำวัน แล้วเขียนสรุปและรายงานผล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)