ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสามัคคี วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ป.6