home1105202 จิตวิทยาสำหรับครู
person
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู

ผู้สอน
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8890

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพ การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)