สหกิจศึกษา วจก ม.อ.

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ