เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (Information Technology for Life) 3(2-2-5)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลและผลกระทบต่อชีวิตและสังคม ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์และการจัดการแฟ้มข้อมูล  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานประมวลคำ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานวิเคราะห์ตัวเลขและสถิติอย่างง่าย  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างเอกสารนำเสนอผลงาน  การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล  สำหรับการศึกษาค้นคว้า  การแสวงหาความรู้  การดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคมส่วนรวม