Energy for life (273135) เทอม 2 ปี 56 กลุ่มศุกร์เช้า

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเปิดสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี