homeการฝึกประสบการณ์ทันตสาธารณสุขในชุมชน
personperson_add
การฝึกประสบการณ์ทันตสาธารณสุขในชุมชน

ผู้สอน
นางสาว กรรณิการ์ ชูนุ้ย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การฝึกประสบการณ์ทันตสาธารณสุขในชุมชน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8931

สถานศึกษา
รพ.สต.บ้านสวนโหนด

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลในการฝึกและสนทนาติดตามการดำเนินกิจกรรมในการฝึก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)