การฝึกประสบการณ์ทันตสาธารณสุขในชุมชน

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลในการฝึกและสนทนาติดตามการดำเนินกิจกรรมในการฝึก