การฝึกประสบการณ์ทันตสาธารณสุขในชุมชน

กรรณิการ์ ชูนุ้ย

รพ.สต.บ้านสวนโหนด

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลในการฝึกและสนทนาติดตามการดำเนินกิจกรรมในการฝึก