homeการฝึกประสบการณ์ทันตสาธารณสุขในชุมชน
person
การฝึกประสบการณ์ทันตสาธารณสุขในชุมชน

ผู้สอน
นางสาว กรรณิการ์ ชูนุ้ย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์ทันตสาธารณสุขในชุมชน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8931

สถานศึกษา
รพ.สต.บ้านสวนโหนด

คำอธิบายวิชา

ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลในการฝึกและสนทนาติดตามการดำเนินกิจกรรมในการฝึก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)