การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ง 22102

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ม.2

รหัสวิชา ง 22102 นักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ี 2