เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PW-56 ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี6 (งานธุรกิจ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการทำงานการจัดการ ประกอบด้วยธุรกิจในชีวิตประจำวัน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs งานสำนักงาน การเงิน และบัญชี การตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภค การจัดการเกี่ยวกับธุรกิจด้วยระบบ ( ICT ) การประกอบอาชีพทางธุรกิจ และการประยุกต์ใช้งานธุรกิจในชีวิตประจำวัน

โดยคำนึงถึงการแสวงหาความรู้จากสื่อที่หลากหลายและเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา และข้อจำกัดของทักษะความสามารถ การใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในการทำงานได้อย่างประหยัด คุ้มค่า และถูกวิธี มีความมุ่งมั่นทำงานสำเร็จ เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข มีกิจนิสัยในการทำงาน ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดออม และอดทน มีเหตุผล มีความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน

เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ ทำงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อประหยัดและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบชีพสุจริต ด้วยโครงงานธุรกิจ