homePW-57 ง30213 โครงงานช่างอุตสาหกรรม (4/5-4/6)
person
PW-57 ง30213 โครงงานช่างอุตสาหกรรม (4/5-4/6)

ผู้สอน
นาย พลภัทร ธีระกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
PW-57 ง30213 โครงงานช่างอุตสาหกรรม (4/5-4/6)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8954

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ การทำงานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต สามารถเลือกใช้วัสดุช่างอุตสาหกรรมและเครื่องมือช่างเพื่อใช้ในการสร้างงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย สามารถคิดออกแบบสร้างและพัฒนา นวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการใหม่ๆในการทำงาน ทำงานด้วยความรับผิดชอบขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดอดออมมุ่งมั่น อดทน ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี

ศึกษา/วิเคราะห์กระบวนการขั้นตอนการทำโครงงาน การเลือกโครงงานที่เหมาะสม การใช้ซอฟแวร์ ในการช่วยสร้างชิ้นงาน เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล หาความรู้ การนำเสนองานด้วยเทคโนโลยี การวางแผนก่อนการลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทำงาน

ปฏิบัติการทำโครงงานตามกระบวนการทำงาน ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ บันทึกตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงการทำงาน การจัดทำบัญชี และนำเสนอโครงงาน

มีเจตคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความรู้ ทักษะ เห็นคุณค่าของการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภคและได้ชิ้นงานที่นำไปใช้ประโยชน์หรือจัดจำหน่ายและนำความรู้พื้นฐานมาใช้ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7

ง 2.1 ม.4-6/3, ม.4-6/5

ง 3.1 ม.4-6/9, ม.4-6/10, ม.4-6/11, ม.4-6/12

ง 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4

รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)