homeมรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว Sec2
personperson_add
มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว Sec2

ผู้สอน
person
นาย อภิืศักดิ์ คู่กระสังข์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว Sec2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8958

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

3563603 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว Thai Heritage for Tourism3(2-2) ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกทางศิลปกรรมของไทยทั้งลักษณะชุมชน ที่อยู่อาศัย หัตถกรรมไทย การแต่งกายแบบไทย การรักษาโรคแบบภูมิปัญญาไทย การนวดแผนไทยเพื่อการท่องเที่ยว ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อมรดกไทยทั้งนี้ให้มีการจัดนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)