การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture)

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร