เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นวิชาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร