homeคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่ออาชีพ(อิเล็กทรอนิกส์)
personperson_add
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่ออาชีพ(อิเล็กทรอนิกส์)

ผู้สอน
person
นาง กนกกาญจน์ แสนสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่ออาชีพ(อิเล็กทรอนิกส์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8977

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่ออาชีพ(อิเล็กทรอนิกส์)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)