M2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22104 EIS

1.Pythagorean Theorem

2.Real Numbers

3.Linear Equation Application

4.Parallel Lines