เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

930-231 Tourism Destination Management

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัฒนาการและบทบาทของแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาและการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ผลกระทบของการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีผลต่อท้องถิ่น การประเมินผลกระทบทางการท่องเที่ยว นโยบายและการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในระดับต่างๆ มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว การตลาดและการส่งเสริมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว การปฏิบัติ