930-201 Service Psychology and Human Relations Section 1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักจิตวิทยาเพื่องานบริการ ทฤษฎีบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ คุณภาพงานบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า