930-201 Service Psychology and Human Relations Section 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักจิตวิทยาเพื่องานบริการ ทฤษฎีบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ คุณภาพงานบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า