922-422 INVENTORY MANAGEMENT

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีและหลักการจัดการของคงคลังการวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินการที่เกิดจากการผลิตการเก็บรักษาสินค้าเงินลงทุนการขาดแคลนรูปแบบของสินค้าคงเหลือการควบคุมสินค้าคงเหลือการควบคุมสต๊อก