home922-422 INVENTORY MANAGEMENT
person
922-422 INVENTORY MANAGEMENT

ผู้สอน
นงเยาว์ เมืองดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
922-422 INVENTORY MANAGEMENT

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9013

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทฤษฎีและหลักการจัดการของคงคลังการวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินการที่เกิดจากการผลิตการเก็บรักษาสินค้าเงินลงทุนการขาดแคลนรูปแบบของสินค้าคงเหลือการควบคุมสินค้าคงเหลือการควบคุมสต๊อก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)