home922-422 INVENTORY MANAGEMENT
personperson_add
922-422 INVENTORY MANAGEMENT

ผู้สอน
นงเยาว์ เมืองดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
922-422 INVENTORY MANAGEMENT

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9013

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีและหลักการจัดการของคงคลังการวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินการที่เกิดจากการผลิตการเก็บรักษาสินค้าเงินลงทุนการขาดแคลนรูปแบบของสินค้าคงเหลือการควบคุมสินค้าคงเหลือการควบคุมสต๊อก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)